a) Všeobecné informácie
Návštevou tejto internetovej stránky bez obmedzenia akceptujete príslušné platné podmienky používania. V prípade, že s týmito ustanoveniami nesúhlasíte bez výhrady, prosíme vás, aby ste túto internetovú stránku opustili.


b) Právo na túto internetovú stránku/ autorské práva/ ochrana značky
Táto internetová stránka, ako aj jej obsah (vrátane prípadných súborov na stiahnutie, všetkých textov a obrázkov) sú podľa autorského práva duševným vlastníctvom spoločnosti Grapos GmbH alebo tretích strán.  Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky práva vyhradené.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Grapos GmbH sa nesmú žiadne údaje nachádzajúce sa na tejto internetovej stránke, predovšetkým texty, obrázky alebo zvuky, rozmnožovať, rozširovať, verejne prezentovať alebo iným spôsobom využívať. Toto neplatí iba pre výhradne osobné použitie koncovým používateľom alebo pokiaľ bolo použitie uvedených materiálov výslovne povolené. Akákoľvek zmena obsahu zverejneného na internetovej stránke je prísne zakázaná.

Každý obsah, ktorý predstavuje značku, logo alebo iné označenie, je okrem toho registrovanou alebo neregistrovanou známkou spoločnosti Grapos GmbH alebo tretích strán, a ich použitie je bez splnomocnenia zakázané.


c) Ochrana údajov
V prípade, že nám poskytnete vaše osobné údaje, budú tieto - vrátane e-mailovej adresy - využité podľa nasledovných pravidiel:

Údaje, ktoré nám poskytnete v prípade, že požadujete informácie pre zákazníkov (napr. brožúry alebo katalógy), budú zaznamenané a uložené. To nám umožní reagovať na vašu požiadavku. Vyhradzujeme si tiež právo zaznamenať, keď budete na našej internetovej stránke čítať informácie alebo z nej sťahovať súbory. To nám okrem iného umožňuje poskytovať vám informácie presne na mieru. Tiež vďaka tomu môžeme zistiť, ako často sú informačné zdroje na našej internetovej stránke navštevované.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré boli uložené, nepredávame ďalej. Uisťujeme vás, že s vašimi údajmi budeme zaobchádzať v zmysle platných predpisov o ochrane údajov. Súhlasíte s uchovaním a spracovaním vašich údajov za účelom marketingu, prieskumu trhu a vášho individuálneho servisu, ako aj s poskytnutím týchto údajov prípadným poskytovateľom uvedených služieb a spoločnosti Grapos GmbH. V prípade záujmu o informácie, o vymazanie, zablokovanie alebo opravu vašich údajov, ako aj v prípade nesúhlasu s použitím údajov, kontaktujte spoločnosť Grapos GmbH Postmixsirup Vertriebs GmbH. Váš súhlas voči uvedenej spoločnosti môžete kedykoľvek odvolať.


d) Vylúčenie zodpovednosti
Informácie uvedené na tejto internetovej stránke sa poskytujú podľa najlepšieho vedomia a pochádzajú zo zdrojov, ktoré pokladáme za spoľahlivé. Za presnosť informácií uvedených na tejto stránke a za ich úplnosť a objektívnosť neručíme a nie je možné z nich vyvodiť akékoľvek nároky.

Obsah tejto internetovej stránky je možné kedykoľvek zmeniť a sprístupní sa vždy v aktuálnej podobe bez akejkoľvek záruky alebo uistenia.

Používanie tejto internetovej stránky je na vlastné riziko. Vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za škody - pokiaľ to umožňuje zákon - ktoré vznikli v priamej alebo nepriamej súvislosti s použitím internetovej stránky a na nej uvedených informácií.


e) Hypertextové prepojenia
Táto stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Grapos GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah a použitie takýchto internetových stránok alebo v nich obsiahnutých informácií. Grapos GmbH vo vzťahu k nikomu nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo škody, ktoré vznikli na základe použitia alebo spoliehania sa na informácie, ktoré boli na takejto internetovej stránke uvedené. Zodpovednosť za ochranu vašich systémov proti vírusom, „červom", „trójskymi koňom" alebo iným škodlivým kódom použitím príslušných ochranných programov nesiete vy.


f) Zmena týchto podmienok
Spoločnosť Grapos GmbH si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Záväzné je vždy aktuálne znenie.


g) Aplikovateľné právo a príslušný súd
Príslušným súdom je vecne príslušný súd v meste Graz a aplikovateľným právom je rakúske právo.


h) Vyznačenie ceny/ vylúčenie predaja konzumentom
Všetky naše uvedené ceny sa rozumejú v eurách, netto, bez DPH, bez prípadných prepravných nákladov,
zo závodu Lannach.
Náš tovar predávame VÝLUČNE obchodníkom a nie spotrebiteľom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.
/ ORIGINÁLNA CHUŤ / Zlozenie.html
/ PROFESIONÁLNA MANIPULÁCIA /Manipulacia.html
sk_Home.html
späť  sk_Home.html
/ Tiráž   Tiraz.html

/ Podmienky používania

/ Copyright / sk_Copyright.html